رسام نرم‌افزار ترسيم نقشه‌هاي اجرايي فونداسيون با استفاده از نتايج خروجي نرم‌افزار SAFE نسخه‌هاي 8.1.0 و 7.0.1 در محيط اتوکد(در همه نسخه هاي بالاتر از 2000اين نرم افزار) مي‌باشد.
پارامترهاي مورد استفاده در اين نرم‌افزار به گونه‌اي انتخاب شده‌اند که موجب ترسيم نقشه‌هاي فونداسيون و يا ساخت فايل dxF آن به صورت کاملا اجرايي مي‌گردد. به طوري که پس از ترسيم نقشه‌هاتقريبا نياز به هيچ گونه ويرايش و يا تغيير در نقشه‌ها نمي‌باشد.

نمایی از محیط نرم افزار

نمایی از محیط نرم افزار
برخی از امکانات این نرم افزار عبارتند از :
بدست آوردن حداقل وزن آرماتور مصرفی پروژه با انتخاب گزینه Show Rebar at Every Station با در نظر گرفتن مقادیر کمتر از یک متر برای گزینه Maximum Mesh Dimension در فايل SAFE
کنترل حداکثر تعداد آرماتور در هر گروه باامکان انتخاب آرماتور مناسب در همه نوارهای طراحی به صورت خودکارو مستقل از هم (گروه بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی)
امکان تعریف و ترسیم همزمان آرماتورهای عرضی در پلانهای آرماتورگذاری
امکان تعریف و تغییر آرماتورهای اصلی و تقویتی و فاصله آرماتورهای اصلی در هر نوار به صورت مجزا با استفاده از گزینه مدیریت همه نوارهای طراحی
تغییر در رنگ آرماتورها در دسته‌های دو، سه و چهارتایی با در نظر گرفتن حداقل فاصله بین آرماتورها جهت تسریع در تائید و یا عدم تائید قطر آرماتورهای انتخاب شده
امکان انتخاب آیین‌نامه آبا جهت طول خم، طول وصله و طول مهاری و همچنین امکان تعریف این موارد براساس نظرکاربر
ارائه طرح اقتصادی و بدست آوردن کمترین وزن آرماتور در آرایشهای مختلف آرماتورگذاری
ترسیم مقاطع عرضی فونداسیون با امکان استفاده از روشهای مختلف نامگذاری، عدم محدودیت در انتخاب مقیاس ترسیم این مقاطع و همچنین قابلیت انتخاب گروه آرماتور مورد نظر جهت ترسیم.
بدست آوردن دستور برش آرماتور مصرفی پروژه جهت به حداقل رساندن دورریز برشکاری آرماتورها
بدست آوردن نقشه‌های اجرایی متعدد از یک پروژه‌ با تغییر در پارامترهای در نظر گرفته شده در برنامه رسام
ارائه لیستوفر کامل آرماتورهای مصرفی پروژه به همراه نمایش موقعیت هر آرماتور در نقشه‌ها
کاهش مصرف آرماتور در پروژه تا 20 درصد نسبت به ترسیم نقشه‌ها به صورت دستی و عدم امکان بوجود آوردن نقشه‌های مشابه با استفاده از روشهای معمول از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌باشد.
نقشه های غیر اجرایی مطابق با برنامه SAFE (به ترتیب اعمال پارامترهای اجرایی کردن نقشه ها)
دریافت نقشه های اجرایی (غیر اقتصادی) بدون در نظر گرفتن پارامتر گروه بندی خودکار آرماتورهای اصلی وتقویتی
دریافت نقشه های اجرایی که در آن از امکان گروه بندی خودکار آرماتورها وهمچنین قابلیت مدیریت همه نوارهای طراحی استفاده شده وهمچنین با تعریف نوارهای طراحی آرماتورهای عرضی در فایل نمونه ، این آرماتورها هم در نقشها ترسیم شده اند
دریافت نقشه های اجرایی ترسیم شده فونداسیون توسط نرم افزار رسام پی با لیستوفر کامل ورسم چند مقطع عرضی به همراه بدست آوردن دستور برش بعضی از آرماتورهای مورد استفاده در نقشه ها.
ازقابلیتهای نرم افزار رسام ارائه دستور برش ارماتورها برای به حداقل رساندن دورریز میباشد.پارامترهایی که برای این قسمت در نظر گرفته شده شامل(طول استاندارد شاخه،طول کم کردن از هر برش،طول اضافه کردن به هر برش،پارامتر دورریز شدن ویا اضافه شدن مقدار Allowable Increase به هر برش، حداقل وحداکثر طول وصله آرماتور برای بدست آوردن طولهای مورد نیاز با استفاده از وصله آرماتورها)میباشد وبه نحوی است که در نهایت منجر به ارائه دستور برش کلیه آرماتورهای مصرفی پروژه با حداقل دورریز ممکن میگردد.

روال بدست آوردن نقشه‌های اجرایی فونداسیون توسط نرم‌افزار رسام نسبت به ترسیم نقشه‌ها به روش دستی تفاوتهای عمده‌ای داشته و با نقشه‌هایی که با روشهای معمول ترسیم می‌شود قابل مقایسه نمی‌باشد همچنین استفاده از نرم‌افزار رسام مستلزم آگاهی کامل کاربر نسبت به عملکرد پارامترهایی است که در برنامه تعریف شده و در اکثر موارد جنبه آیین‌نامه‌ای نداشته و به جهت سهولت در اجرا توسط تهیه‌کنندگان نرم‌افزار با در نظر گرفتن کلیه شرایط اجرایی و اقتصادی تعریف و در برنامه مورد استفاده قرار گرفته است.